Mitä eroa on CBD:llä ja THC:llä?

CBD:llä ja THC:llä on monia eroavaisuuksia, mutta kenties myös yllättäviä, yhdistäviäkin tekijöitä. Nämä kaksi ovat tunnetuimmat yhdisteet, jotka löytyvät Cannabis sativa -kasvista, ja ne myös herättävät eniten keskustelua ja kiinnostusta. Aluksi on kuitenkin hyvä luoda yleiskatsaus siihen, mitä kirjainyhdistelmien takana tarkalleen ottaen oikein piilee.

CBD ja THC – perustietoa

CBD eli kannabidioli ja THC eli tetrahydrokannabinoli ovat siis molemmat yhdisteitä, jotka löytyvät Cannabis sativa -kasvista. Molemmat kuuluvat kemiallisten yhdisteiden ryhmään, joka tunnetaan yhteisellä nimellä kannabinoidit.

Kun kannabinoideja nautitaan eri tavoin, ne saavat ihmisen kehossa käyntiin erilaisia, mielenkiintoisia prosesseja, jotka vaihtelevat yksilöstä toiseen. Esimerkiksi CBD-pohjaiset öljyt ja muut tuotteet ovat suosittuja, koska niiden uskotaan vaikuttavan monin suotuisin tavoin ihmisen hyvinvointiin.

Kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia yksilöitä, ja kannabinoidit vaikuttavat jokaisen ihmisen kohdalla hieman eri tavoin. Tämä riippuu kunkin ihmisen yksilöllisestä herkkyydestä, kannabinoidien tyypistä ja koostumuksesta sekä niistä monipuolisista tavoista, joilla kannabinoidit toimivat vuorovaikutuksessa ihmisen elimistön kanssa. Tästä lisää hieman tuonnempana.

Näin on myös CBD:n ja THC: kohdalla – vaikka molemmat yhdisteet ovat peräisin samasta kasvista, ne kuitenkin vaikuttavat ihmisen elimistössä hieman eri tavoin ja saavat näin aikaan toisistaan eroavia tuntemuksia ja vaikutuksia.

Tarkemmat toimintamekanismit sekä niiden täydellinen ymmärtäminen on vielä työn alla, mutta tutkijat ovat saaneet kuitenkin selville monia kiinnostavia seikkoja molemmista yhdisteistä. Molempien yhdisteiden kemiallinen molekyylirakenne on samanlainen: molemmat rakentuvat hiili-, vety- ja happiatomeista. Se, mikä aiheuttaa yhdisteiden erilaisen vaikutuksen ihmisen kehossa, johtuu tämänhetkisen tiedon valossa hienoisista eroista näiden atomien järjestäytymistavassa.

Molemmat yhdisteet vaikuttavat ihmisen kehossa tiettyyn välittäjäainejärjestelmään, jota kutsutaan endokannabinoidien ryhmäksi. Endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa osaltaan moniin ihmisen toimintoihin aina syömisestä ja juomisesta unen säätelyyn. Sekä CBD:llä että THC:llä on samankaltainen kemiallinen koostumus kuin tällä ihmisen omalla järjestelmällä, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen yhdisteiden ja järjestelmän välillä.

Parhaat CBD-öljyt 2022

Cannabis sativa- kasvi

Tutustutaan seuraavaksi hieman tarkemmin alussa mainittuun kiinnostavaan kasviin, josta CBD ja THC ovat peräisin.


Cannabis sativa on perinteinen, viljelyskäytössä laajalti levinnyt ja erittäin monipuolinen kasvi, josta on olemassa lukuisia erilaisia muunnoksia, lajikkeita ja alalajeja. Kasvia voidaan myös jalostaa erilaisiin tarkoituksiin. Lajikkeiden ja muunnosten ominaisuudet vaihtelevat ja eroavat jossain määrin toisistaan. Yhteistä erilaisille lajikkeille on se, että ne näyttävät ulkoisesti samalta ja sisältävät kannabinoideja – pitoisuudet tosin vaihtelevat.

Esimerkiksi tunnetuin lajike, teollisuus- tai öljyhampun nimeä kantava hyötyviljelyskasvi sisältää vain häviävän pienen määrän TCH-yhdistettä, yleensä alle 0,2%. CBD-pitoisuus puolestaan on luonnostaan suuri, mikä tekeekin kasvista ihanteellisen ehdokkaan CBD-tuotteiden raaka-aineeksi, ja useimmiten luontaistuotteissa käytetty CBD onkin peräisin juuri hampusta.

Marihuana on toinen tunnettu lajike, ja tämän kasvin THC-pitoisuus taas on huomattavan suuri, vaikka myös CBD:n esiintyvyys saattaa olla korkea. Suuren THC-pitoisuutensa vuoksi marihuana luonnollisesti soveltuu hamppua huonommin, jos lainkaan, luontaistuotteissa käytetyn CBD:n lähteeksi. Molemmissa joka tapauksessa esiintyy molempia yhdisteitä jossain määrin.

Kuten edellä kävi ilmi, cannabis sativa tuottaa eniten CBD:tä ja THC:tä, mutta näiden lisäksi se sisältää myös monia muita kannabinoidiyhdisteitä, joilla saattaa niin ikään olla omanlaisiaan vaikutuksia ihmisen kehoon. Tämän hetkisen tiedon mukaan kasvista on löydettävissä jopa yli 100 erilaista kannabinoidiyhdistettä.

Näiden muiden yhdisteiden määrät ovat kuitenkin sen verran vähäisiä (ja toisaalta niitä on vähäisten pitoisuuksien takia myös suhteellisen vaikea eristää kasvista), ettei niiden mahdollisesti aiheuttamista reaktioista ihmisen kehossa vielä toistaikseksi tiedetä kovinkaan paljon.


Lisäksi kasvissa esiintyy joitakin muita ei-kannabinoidipohjaisia yhdisteitä, kuten erilaisia terpeenejä (joita tavataan runsaasti myös esimerkiksi havupuiden pihkassa) sekä kasviksista, marjoista ja hedelmistä tuttuja flavonoideja, joilla on terveyttä edistävä antioksidanttinen vaikutus.


Tutkimus on keskittynyt etupäässä CBD- ja THC-yhdisteisiin, joita kasvissa on kaikista eniten – ja joista myös tietoa on saatavilla runsaasti.

Mitä on CBD?

CBD on yhdiste, jolla tutkimusten mukaan uskotaan olevan monia hyödyllisiä ja ainutlaatuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Sen on katsottu esimerkiksi tukevan monien ihmisen elimistön luontaisten, biologisten prosessien vuorovaikutusta keskenään tasapainottamalla näiden toimintaa.

Viitteitä on siitäkin, että CBD näiden prosessien kautta voisi esimerkiksi auttaa lievittämään ahdistusta sekä helpottaa nukahtamista ja parantaa unen laatua.

CBD ei ole myrkyllistä, eikä se saa ihmisessä aikaan päihtymystä tai muitakaan merkittäviä sivuvaikutuksia. CBD toimii pääraaka-aineena esimerkiksi CBD-öljyssä, joka on suosittu lisäravinne.

Mitä on THC?

THC on yhdiste, jota Cannabis sativa -kasvi sisältää eniten. Tämä yhdiste tunnetaan parhaiten sen psykoaktiivisesta, päihdyttävästä vaikutuksesta. Päihtymystila on seurausta siitä, kun yhdiste toimii vuorovaikutuksessa tiettyjen ihmisen aivoalueiden kanssa ja saa näin aikaan ohimeneviä vaikutuksia aisti-, ajatus- ja tunnekokemuksissa.

CBD:n ja THC:n vaikutukset ihmisessä

Tarkempi tutustuminen CBD:n ja THC:n vaikutuksiin ihmisen kehossa paljastaa, että paitsi niiden vaikutukset, myös vaikutustavat eroavat toisistaan huomattavasti; tätä voi olla vaikea uskoa, kun muistetaan yhdisteiden samankaltaisuus ja yhteinen alkuperä. Katsotaan kuitenkin hieman tarkemmin, mistä oikein on kyse.

Eri puolilla ihmisen kehoa sijaitsee kannabisreseptoreiksi kutsuttuja "vastaanottimia", joihin eri tavoin nautitut kannabinoidit kiinnittyvät ja saavat näin aikaan erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita. Nämä reaktiot vaihtelevat riippuen kannabinoidin tyypistä sekä siitä, missä päin kehoa reseptori sijaitsee.

CBD eroaa muista kannabinoideista siinä mielessä, että se ei kiinnity näihin yksittäisiin reseptoreihin (tai kiinnittyy niihin vain hyvin heikosti), joten se ei kykene olemaan niiden kanssa suorassa, kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa. CBD:n vaikutus ulottuukin yleisemmälle tasolle kattaen koko reseptorijärjestelmän – CBD toimii ikään kuin taustatukena, tasapainottaen kokonaisuuden toimintaa. Tämän ominaisuuden ansiosta CBD:llä uskotaan lisäksi olevan myönteistä vaikutusta myös esimerkiksi niihin järjestelmiin, jotka vastaavat ihmisen kehossa:

  • unen säätelystä
  • ruokahalusta
  • immuunivasteesta
  • mielialasta.

THC:n vaikutus puolestaan on yksiselitteisempi ja perustuu nimenomaan siihen, että se kiinnittyy erityisesti aivoissa ja jossain määrin myös eri puolilla ruoansulatusjärjestelmää sijaitseviin kannabisreseptoreihin aiheuttaen päihtymyksen tunteena aistittavia vaikutuksia. Päihtymystuntemusten ohella muihin THC:n aikaansaamiin tyypillisiin vaikutuksiin ihmiskehossa kuuluvat esimerkiksi:

  • suun kuivuminen
  • silmien punoitus
  • lisääntynyt ruokahalu
  • muutokset koordinaatiokyvyssä.

Parhaat kaupat tilata CBD tuotteita

CBD:n ja THC:n vaikutus yhdessä

Edellä on tuotu monin tavoin esiin yhdisteiden välisiä eroavaisuuksia. Kun kuitenkin pidetään mielessä niiden alkuperä – eli se, että molemmat ovat lähtöisin samasta kasvista – on luontevaa lopuksi sulkea ympyrä ja palata takaisin yhteisille juurille luomalla katsaus siihen, millä tavoin nämä yhdisteet voivat vaikuttaa myös yhdessä.

Yhdisteiden, erityisesti CBD:n, eristäminen on mielekästä havaittujen terveysvaikutusten vuoksi. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös, että kun CBD, THC ja muut kannabinoidit sekä terpeenit pääsevät vaikuttamaan kaikki yhdessä, kunkin yhdisteen hyödylliset ominaisuudet saavuttavat täyden potentiaalinsa. Vaikutukset ovat tällöin esimerkiksi kokonaisvaltaisempia ja pitkäkestoisempia.

CBD saattaa myös esimerkiksi vaikuttaa lieventävällä tavalla joihinkin THC:n epätoivottuihin psykoaktiivisiin vaikutuksiin (kuten mielialan muutoksiin) silloin, kun näitä yhdisteitä käytetään yhdessä.

Esimerkiksi niin sanotut täyden spektrin CBD-tuotteet sisältävät monipuolisesti kaikkia näitä ainesosia ja yhdisteitä – CBD, THC, terpeenit ja flavonoidit ovat kaikki edustettuina – jolloin niiden kaikkien hyödyllinen vaikutus maksimoituu ihanteellisella tavalla. THC-pitoisuus näissä tuotteissa pysyy kuitenkin alhaisena, alle sallitun raja-arvon, jolloin psykoaktiivisia (eli huumaavia) vaikutuksia ei esiinny lainkaan.

CBD:n ja THC:n asema laillisesta näkökulmasta

Kun erilaisten hamppu- ja kannabisperheen tuotteiden tarjonta markkinoilla kasvaa, herättää se luonnollisesti kiinnostuksen ohella monen mielessä usein myös kysymyksiä erityisesti näiden kahden yhdisteen laillisuudesta. Tämä onkin kenties merkittävin eroavaisuus, kun tarkastellaan näiden kahden välisiä ominaisuuksia.

Yleisesti voidaan todeta, että THC:n asema lain silmissä vaihtelee huomattavasti riippuen eri maiden lainsäädännöstä, kun taas CBD:n kohdalla kysymykseen on helpompi vastata.

CBD on laajalti hyväksytty lailliseen käyttöön monissa maissa esimerkiksi osana erilaisia tuotteita, jotka on tarkoitettu tukemaan, ylläpitämään ja täydentämään luontaista hyvinvointia ja kauneudenhoitoa. Tämä edellyttää sitä, että erilaisten CBD-tuotteiden mahdollinen THC-pitoisuus ei ylitä tiettyjä raja-arvoja. Nämä arvot vaihtelevat hieman riippuen maasta, mutta Euroopassa hyväksytty arvo on yleensä 0,2% ja Yhdysvalloissa puolestaan 0,3%.

THC puolestaan on päihdyttävän vaikutuksensa vuoksi luokiteltu usein laittomaksi huumausaineeksi, eikä sen käyttö monissa maissa ole hyväksyttyä – paitsi silloin, jos yhdistettä esimerkiksi esiintyy jossakin luontaistuotteessa edellä mainittujen raja-arvojen puitteissa.

Alueellista vaihtelua näiden yleisten ohjeiden suhteen saattaa esiintyä, joten kuten vanha viisaus sanoo: vara ei venettä kaada. Sen vuoksi on aina hyvä ja suositeltavaa ottaa tarkasti selvää oman maan kohdalla pätevästä, ajantasaisesta lainsäädännöstä, jotta mahdollisilta ikäviltä ongelmilta vältyttäisiin.